Algemene voorwaarden en huisregels feestjes

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen eenmanszaak “Feestje naar wens”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Feestje naar wens opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank dient het totaalbedrag minimaal 1 dag voorafgaande aan de geboekte activiteit te zijn voldaan op rekening van Feestje naar wens, NL88RABO0140077529 tnv KDO Het Bonte Koetje, te Montfoort.
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag en direct na afloop van de door Feestje naar wens georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is Feestje naar wens gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die Feestje naar wens dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen

1. Feestje naar wens organiseert begeleide activiteiten voor een minimum aantal van 8 personen.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Feestje naar wens hanteert bij een grotere groepen (klassenfeest, vereniging, bedrijf) een minimum garantieaantal van 25 deelnemers. Bij grotere groepen (van maximaal 50 personen) is het garantieaantal 80% van het aantal deelnemers dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 7 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 7 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

1. Annuleren kan zonder kosten tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 3 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering dag voorafgaande aan de dag van de activiteiten is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma's is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op de activiteiten.
4. Feestje naar wens en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. De activiteit vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Feestje naar wens zal in dit geval haar best doen een alternatief programma aan te bieden.
6. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels te houden van Feestje naar wens.

Artikel 6: Huisregels

1. Opdrachtgever heeft kennis genomen van de huisregels van Feestje naar Wens, welke hieronder worden weergegeven:

Huisregels Feestje naar Wens:

Door het betreden van het terrein van Feestje naar wens erkent de bezoeker de volgende entree- en gebruiksvoorwaarden:

1. Het gebruikmaken van de ruimtes en spullen van Feestje naar wens geschiedt op eigen risico. De bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen.

2. Bij het bezoek van een groep kinderen moet de verantwoordelijke begeleider (ouders, voogd, opa/oma, vriend(in)) zich ook als zodanig gedragen. De begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep.

3. De bezoeker van Feestje naar wens is verplicht de kosten voor schade, die door toedoen van de bezoeker is ontstaan, te vergoeden. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor die schade.

4. Wie andere bezoekers/personeel lastig valt of aanwijzingen van het personeel in de wind slaat, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het overeengekomen bedrag de toegang worden ontzegd.

5. Het nuttigen van eigen tussendoortjes (chips, snoep) kan alleen in overleg op een door ons aangewezen plaats.

6. Feestje naar wens is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van uw spullen/eigendommen.

7. Het filmen en fotograferen voor zakelijke aangelegenheden is niet toegestaan, alleen in overleg.

8. Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van Feestje naar wens meegebrachte tassen mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen gevaarlijke materialen niet toegestaan.

9. Huisdieren worden niet toegelaten (blindengeleidehond uitgezonderd).

10. Om de persoonlijke veiligheid van de kinderen te waarborgen is het dragen van sieraden niet toegestaan. U dient hier zelf zorg voor te dragen.

11. De skelters, driewielers en steppen dienen op de juiste manier gebruikt te worden. Bewust botsen is niet toegestaan.

12. Het aaien van de dieren op de boerderij gebeurd slechts onder begeleiding van de verantwoordelijke begeleider en is op eigen risico.

© 2014 - 2024 Feestje naar wens | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel